Съобщение по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ относно проект за изменение на ПУП-ПУР и обществено обсъждане.

09 Октомври 2018 Прочетена 301

 
ДO ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА   

в качеството си на собственици/носители на вещни права/ в поземлен имот с идентификатор 05815.305.86

Съобщение по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

Уведомяваме Ви, че в общинска администрация е постъпил проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ между осови точки      О.Т. 333 и О.Т. 336 и между осови точки О.Т. 197 и О.Т. 17 и изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ I-За жилищен комплекс с магазини в квартал 81, като частите от уличната регулация, предвидени за уширение се присъединят към УПИ I-За жилищен комплекс с магазини в квартал 81 (Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05815.305.86 и 05815.305.1022 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на землище Ботевград).

Проектът е изложен в стая 24 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Съобщение по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ

Уведомяваме Ви, че на 23.10.2018г. от 17:30ч. в заседателна зала на първи етаж в сградата на Община Ботевград ще се проведе обществено обсъждане по повод постъпил проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ между осови точки О.Т. 333 и О.Т. 336 и между осови точки О.Т. 197 и О.Т. 17 и изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ I-За жилищен комплекс с магазини в квартал 81, като частите от уличната регулация, предвидени за уширение се присъединят към УПИ I-За жилищен комплекс с магазини в квартал 81 (Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05815.305.86 и 05815.305.1022 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на землище Ботевград).

инж. ЗЛАТКО ОСТРЕВ

Началник отдел „ТСУ“

Община Ботевград


Назад

Последни обяви

Prev Next