Уведомление за план сметка за такса битови отпадъци - 2018

20 Октомври 2017 Прочетена 698

 

На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. Община Ботевград предлага Общински съвет гр. Ботевград да вземе решение, с което да одобри план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2018 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване обяви недвижим имот и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2018г.

МОТИВИ:

С §13а (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 97 от 2016 г., в сила от 1.01.2017г.) се възлага на Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България в срок до 31 март 2017 г., да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67 от закона.

Предвид обстоятелството, че към настоящия момент горните изисквания не са изпълнени, в Народното събрание е внесен нов проект на Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, съгласно който се внасят съществени промени в чл.66 и сл. от закона. Предвид липсата на утвърдена методика за изготвяне на план - сметката с необходимите разходи за дейности и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, съответно срокът за влизане в сила на разпоредбите свързани с промяна на основата за определяне на такса битови отпадъци се променя от 2017г. на 2020г. По този начин се създава възможност и през 2018г. да се прилагат досега действащите норми.

Във връзка с горното и на основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлага такса битови отпадъци за 2018г. да се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно, респ. такса битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2018г. са предвидени средства в размер на 1 989 400,00 лева. От тях:

 

 

587 000,00 лева - за услугата „по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо";

-   513 000,00 лева - за услугата „обработка и обезвреждане на битовите отпадъци в депото, включително и съответия размер за отчисления по чл.60 и чл.66 от ЗУО";

- 889 400,00 лева - за услугата „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване";

Посочените по-горе дейности ще се финансират чрез такса битови отпадъци от лицата по чл.64 от ЗМДТ.

Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Ботевград размерът на таксата  се определя по два начина :

- в левове пропорционално върху основа по реда на чл.18-Г.

- според количеството по реда на чл.18.

Въз основа на направените разчети на необходимите средства за финансиране на дейностите, касаещи предоставяните услуги свързани с битовите отпадъци, размера на данъчните оценки/отчетните стойности на имотите на физическите лица и предприятията и отчитайки повишаване степента на събираемост през 2016 и 2017г., за 2018г. се предлага запазване размера на таксата за битови отпадъци. Във връзка с оптимизиране дейността по сметосъбиране и сметоизвозване и необходимостта от повече финансови средства за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване се предлага промяна в пропорционалното отношение на трите вида услуги, както следва:

I. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили за 2018 година за всички населени места в общината, както следва:

 

1.За нежилищни  имоти на юридически лица, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им:

-  за един съд от 1100 литра за една година , при честота на сметоизвозването два пъти седмично - 3572/три хиляди петстотин седемдесет и два/лева

- 4.1 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

 

2. За нежилищни  имоти на юридически лица  чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване:

 

 

 

-                  1,9 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за  обезвреждане в депа или други съоръжения

-                  4.1 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

 

3. За нежилищни  имоти на юридически лица  по реда на чл.18-Г от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград - 8 на хиляда върху облагаемата основа, както следва:

•               3а сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 на хиляда,

•               за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -1.9 на хиляда,

•               за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4.1 на хиляда

 

4.За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица  - 2 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , като разпределението е както следва:

•               за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,7 на хиляда,

•               за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -0,3 на хиляда,

•               за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,0 на хиляда.

5. За училищата - държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 12,24лв. на един ползвател-ученик. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни данъци и такси „под формата на справка - извлечение от този образец, изготвена от началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в общинската администрация до края на предходната година.

II. На предплатилите задължени лица в срок до 30 май 2018 г се прави отстъпка както следва:

1.      в размер на 30% за физически лица

 

2. в размер на 20% за юридически лица, попадащи в категорията микро, малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство, с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията.Срокът за подаване на декларацията е преди предплащане на таксата - 30 април 2018г.

3. в размер на 10%  за юридически лица, попадащи в категорията големи предприятия и микро, малки и средни предприятия , неподали декларация и удостоверение от НАП

4.в размер на 10% за  физически и юридически лица, подали декларация по чл.71 ал.1 от ЗМДТ

5 в размер на 10%  на юридическите лица, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване

ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в сградата на община Ботевград, на адрес пл."Освобождение" №13, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ботевград на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Ботевград или от публикуваното по-долу приложение.

Публикувано на 20.10.2017г.

 

 

 

Списък от файлове
План сметка
Справка за постъпили предложения и възражения

Назад

Последни обяви

Prev Next