З А П О В Е Д № ОА-123 гр. Ботевград, 19.03.2018г.

21 Март 2018 Прочетена 369

 З А П О В Е Д

№ ОА-123

 гр. Ботевград, 19.03.2018г.

  

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.43 от  Наредба №10 от 01.09.2016г. (изм.бр.77от 2017г. на ДВ) за организацията на дейностите в училищното образование и Решение № 29 от 22.02.2018г. на Общински съвет - Ботевград

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

  

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД

 

 

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1 С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград и се прилага за всички общински училища на територията на град Ботевград.

 

1.2 Обучението в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст през 2018 година.

 

1.3 По преценка на родителя и при готовност за училище, потвърдена с издадено удостоверение за завършено предучилищно образование и при наличие на свободни места в паралелките, в първи клас могат да бъдат записвани деца, които навършват 6-годишна възраст през 2018г.

 

1.4 Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград обхваща дейностите на кандидатстване, класиране и записване на ученици в общинските училища, по предварително изготвен график, както и броя и разпределението на паралелките в общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 2018/2019 година.

 

1.5 За дейностите за прием на ученици в училищата на територията на град Ботевград в първи клас общинска администрация  изготвя  единен график /Приложение 1/

 

1.6 Настоящата система се приема на основание чл.43 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и влиза в сила от деня на обявяване на решението на Общински съвет - Ботевград.

 

Раздел II. ДЕЙНОСТИ

 

2.1 Директорите на общинските училища със заповед  определят Комисия, която приема заявления /по образец утвърден от Комисията/ за кандидатстване в първи клас и извършва всички дейности по прием на учениците.

 

2.2 Със заявлението се представя Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето /в оригинал/, издаден от служба ГРАО и  акт за раждане /оригинал/ на кандидатстващия за прием в първи клас ученик - за справка.

 

2.3 Родителите/настойниците попълват декларация, предоставена от училището за верността на декларираните данни  в заявлението.

 

2.4 Родителите/настойниците на учениците, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград, подават заявления в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т.1.3 /Приложение 1/.

 

2.5 Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойниците заявления по критерии, посочени в Раздел III от настоящата Система.

 

2.6 Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите по Приложение 1.

 

2.7 Директорите на училищата актуализират броя на свободните места след всяко класиране и ги обявяват в сроковете, посочени в графика на дейностите.

 

2.8 След всяко класиране Комисията предоставя в Общинска администрация Ботевград информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

2.9 Списъците с класираните ученици се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

2.10 Свободните места след първо класиране се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас.

 

2.11 Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

 

2.12 При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях лица представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

Раздел III. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

 

  3. В първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград по водещ критерий се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес, разпределени в четири групи. 

 

  За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

 

  Класирането се осъществява по низходящ ред на групите, като първо се запълват местата с деца от група първа, а при наличие на свободни места се приемат деца съответно от група втора, трета и четвърта.

 

   3.1 Задължителен водещ критерий за група първа е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението.

 

  3.1.1 Когато броят на децата по т.3.1 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група първа се извършва по следните допълнителни критерии:

 

3.1.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/

 

3.1.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/

 

3.1.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/

 

3.1.1.4  Близнаци се класират заедно.

 

3.1.1.5 Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.

 

  

 

3.2 Задължителен водещ критерий за група втора е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището повече от 1 година, но  постоянният /настоящият адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

 

  3.2.1 Когато броят на децата по т.3.2 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група втора се извършва по следните допълнителни критерии:

 

3.2.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/

 

3.2.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/

 

3.2.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/

 

3.2.1.4  Близнаци се класират заедно.

 

3.2.1.5 Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.

 

3.3 Задължителен водещ критерий за група трета е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, но  постоянният /настоящият адрес е променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

 

  3.3.1 Когато броят на децата по т.3.3 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група трета се извършва по следните допълнителни критерии:

 

3.3.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/

 

3.3.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/

 

3.3.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/

 

3.3.1.4  Близнаци се класират заедно.

 

3.3.1.5 Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.

 

 

 

3.4 Задължителен водещ критерий за група четвърта е постоянен/настоящ адрес на детето извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

 

  3.4.1 Когато броят на децата по т.3.4 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група четвърта се извършва по следните допълнителни критерии:

 

3.4.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/

 

3.4.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/

 

3.4.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/

 

3.4.1.4  Близнаци се класират заедно.

 

3.4.1.5 Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.

 

Раздел IV. ПЛАН-ПРИЕМ

 

   4. Броят на децата в паралелка следва да бъде съобразен с Приложение №7 към чл.53 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование от 10.10.2017г., но не повече от 22 ученици в паралелка.

 

 4.1  За да бъде избегнато формиране на една или повече паралелки с ученици само от една малцинствена група в дадено училище, община Ботевград издава насочващо писмо за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място при заявено желание на родителите/настойниците след подаване на заявление до община Ботевград и попълване на декларация от родителите/настойниците за самоопределяне към дадена малцинствена група.

 

 4.2 При определяне на план-приема директорите предвиждат  до 2 места в паралелка за ученици с постоянен/настоящ адрес от друг прилежащ район, на които са издадени насочващи писма от община Ботевград.

 

 4.3  Децата по т.4.2  се записват в училищата, към които са насочени, и на места над утвърдения училищен план-прием, но не повече от двама ученици в паралелка.

 

4.4  В случай, че се създадат предпоставки за обособяване на паралелка само с ученици от една малцинствена група, тези ученици да бъдат разпределени пропорционално в паралелките във всички основни училища на територията на град Ботевград, така че да не се допуска формиране на паралелка с ученици само от една малцинствена група.

 

Раздел V. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

 

   5. 1 Прилежащ район на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Ботевград:

 

- БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“

 

- УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“

 

- УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“ ДО УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“

 

-УЛ.“РУДИНАТА“

 

-УЛ.“БАЛКАНСКА“

 

-УЛ.“БУКОРСКА“

 

-УЛ.“ОПЪЛЧЕНСКА“

 

- УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“

 

- УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“

 

- УЛ.“ГЪЛЪБ ВОЙВОДА“

 

- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“

 

- УЛ.“ЦАР ИВАН ШИШМАН“

 

- УЛ.“ШИПКА“

 

- УЛ.“ГАВРИЛ БРЪНЧЕВ“

 

- УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“

 

- УЛ.“НИКОЛА РАКИТИН“

 

-УЛ.“ПРОСВЕТА“

 

-УЛ.“1866“

 

-УЛ.“НАЙЧО ЦАНОВ“

 

-УЛ.“ПЛ.САРАНСК“

 

-ПЛ.“ОСВОБОЖДЕНИЕ“

 

-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

 

- УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“

 

- УЛ.“ГЕН.ГУРКО“

 

- УЛ.“БОЖЕНИШКИ УРВИЧ“

 

-УЛ.“СЕВАСТ ОГНЯН“

 

-УЛ.“КУБРАТ“

 

-УЛ“ЯНТРА“

 

-УЛ.“ВАСИЛ ПЕТРОВ“

 

-УЛ.“17 НОЕМВРИ“

 

-ПЛ.“НЕЗНАЕН ВОИН“

 

- УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“

 

-БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“

 

-УЛ.“МУРГАШ“

 

- УЛ.“РАЙНА КНЯГИНЯ“

 

-УЛ.“САН СТЕФАНО“

 

-УЛ.“СТАМЕН ПАНЧЕВ“

 

-УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“

 

-УЛ.“ИСКЪР“

 

-УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

 

-УЛ.“ХАН КРУМ“

 

-УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 

-УЛ.“БЕНКОВСКИ“

 

-УЛ.“ИЗВОР“

 

-УЛ.“6 СЕПТЕМВРИ“

 

-УЛ.“КНЯЗ БОРИС I

 

-УЛ.“ЛЮЛИН“

 

-УЛ.“16 ЛОВЧАНСКИ ПОЛК“

 

-УЛ.“СТРАЦИН“

 

-УЛ.“АДМИРАЛ ФЬОДОР УШАКОВ“

 

-УЛ.“ГЕН.СТОЙЧЕВ“

 

-УЛ.“ДРАВА“

 

-УЛ.“ЧАТАЛДЖА“

 

-УЛ.“ОДРИН“

 

УЛ.“АРМЕЕЦ“

 

   5.2 Прилежащ район на ОУ „Васил Левски“, гр.Ботевград:

 

- УЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ПЛИСКА“

 

- УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“

 

-УЛ.“СВОБОДА“

 

-УЛ.“ВИТИНЯ“

 

-УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“

 

-УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“

 

-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“

 

-УЛ.“БУЗЛУДЖА,

 

-УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 

- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР“

 

-УЛ.“ХАН АСПАРУХ“

 

-УЛ.“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 

-УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“

 

-УЛ.“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

 

-ПЛ.“ДИКО ИЛИЕВ“

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next