Заповед на директора на ОД "Земеделие" за пътищата на основание чл.37в, ал.16

07 Януари 2019 Прочетена 135

 З А П О В Е Д №  РД – 12 - 1 София, 04.01.2019г. 

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 75/ 27.09.2016г., чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

Списък от файлове
З А П О В Е Д № РД – 12 - 1 София, 04.01.2019г.

Назад

Последни обяви

Prev Next