Търгове

Общински съвет-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години

    Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за...

21 Февруари 2018   Прочети ...


Общински съвет – Ботевград, обявява поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1015; 05815.305.481; 05815.305.1012; 05815.305.1009

                 Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управле...

29 Декември 2017   Прочети ...


Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда , за срок от 15 /петнадесет/ години, на земеделски имот – общинска собственост, намиращ се в землището на с. Трудо

ОБЯВА Община-Ботевград на основание  чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Р...

29 Декември 2017   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години помещение №114 с полезна площ от 21.20 кв. м., заедно със съответните общи площи от

                 Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в ...

01 Декември 2017   Прочети ...


Община Ботевград ОБЯВЯВА: публични търгове с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти

  На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско ...

22 Ноември 2017   Прочети ...


Община-Ботевград на основание обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следният терен – част от имот частна общинска собственост

       Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма...

22 Ноември 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско им...

27 Октомври 2017   Прочети ...


Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти -

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско им...

27 Октомври 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на терени – част от имот публична общинска собственост

            Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Про...

20 Октомври 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на с.

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за упр...

20 Октомври 2017   Прочети ...