Търгове

Община Ботевград публичен търг с тайно наддаване имущество за продажба на недвижим имот

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и р...

16 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и р...

16 Август 2018   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 години на помещение – част от недвижим имот - частна общинска собственост

      Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма з...

16 Август 2018   Прочети ...


Общински съвет Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

  ОБЯВА ЗА ТЪРГ           Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А...

10 Август 2018   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на три сгради

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за упра...

10 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване поземлен имот №280.79 с площ 752.00 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско иму...

19 Юли 2018   Прочети ...


Община Ботевград с и Решение №36/ 22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява публичен търг с тайно наддаване

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

19 Юли 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост

                   Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г....

13 Юли 2018   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за летния сезон на 2018 г. на терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 , местност „Скока”, с. Бoженица

 Община-Ботевград на основание  чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2, чл. 84 от НРПУОИ, във ...

22 Юни 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните терени – част от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение...

05 Юни 2018   Прочети ...