Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

18 Януари 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

Община Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управ...

19 Декември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски имот в местност „Лъга”, землище на с. Радотина.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

19 Декември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски имот в землището на с. Рашково

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение ...

14 Декември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот планоснимачен №295 до кв. 49 по плана на с. Радотина.

  На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско им...

07 Декември 2018   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публичен търг УПИ ІІ в кв. 49 по регулационния план на с. Скравена, с урегулирана площ от 2446 кв.м. заедно със застроените в него сгради

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

21 Ноември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 05815.301.442 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 4026 кв.м.

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и р...

19 Октомври 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 05815.305.491 по КК и КР на гр.Ботевград

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и р...

19 Октомври 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване терен с площ 220 кв.м. в с. Врачеш

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и р...

11 Октомври 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:

1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вн...

09 Октомври 2018   Прочети ...