Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за поземлен имот с идентификатор 05815.301.441 по КК и КР на гр. Ботевград

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

17 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

ОБЯВА ЗА ТЪРГ           Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А....

07 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на втори етаж с площ 126.00 кв.м. от двуетажна масивна сграда със ЗП-220 кв.м.

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

22 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на терен с площ 220 кв.м. в кв. 15 по регулационния план на с. Врачеш

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и р...

22 Август 2018   Прочети ...


Община-Ботевградобявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 години на Бивша сграда на “Родина-75И”

      Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма з...

22 Август 2018   Прочети ...


Общински съвет Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

  ОБЯВА ЗА ТЪРГ           Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А...

10 Август 2018   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на три сгради

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за упра...

10 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване поземлен имот №280.79 с площ 752.00 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско иму...

19 Юли 2018   Прочети ...


Община Ботевград с и Решение №36/ 22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява публичен търг с тайно наддаване

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

19 Юли 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост

                   Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г....

13 Юли 2018   Прочети ...