Търгове

Община-Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от 4 години помещение с площ от 25.00 кв. м. в бивша сграда на “Родина-75И”

       Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма ...

05 Октомври 2018   Прочети ...


Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017 г.

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение ...

18 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за УПИ ХVІ-180 в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

17 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за поземлен имот с идентификатор 05815.301.441 по КК и КР на гр. Ботевград

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

17 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

ОБЯВА ЗА ТЪРГ           Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А....

07 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на втори етаж с площ 126.00 кв.м. от двуетажна масивна сграда със ЗП-220 кв.м.

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

22 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на терен с площ 220 кв.м. в кв. 15 по регулационния план на с. Врачеш

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и р...

22 Август 2018   Прочети ...


Община-Ботевградобявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 години на Бивша сграда на “Родина-75И”

      Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма з...

22 Август 2018   Прочети ...


Общински съвет Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

  ОБЯВА ЗА ТЪРГ           Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А...

10 Август 2018   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на три сгради

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за упра...

10 Август 2018   Прочети ...