Търгове

Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване поземлен имот №280.79 с площ 752.00 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско иму...

19 Юли 2018   Прочети ...


Община Ботевград с и Решение №36/ 22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява публичен търг с тайно наддаване

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

19 Юли 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост

                   Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г....

13 Юли 2018   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за летния сезон на 2018 г. на терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 , местност „Скока”, с. Бoженица

 Община-Ботевград на основание  чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2, чл. 84 от НРПУОИ, във ...

22 Юни 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните терени – част от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение...

05 Юни 2018   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на девет терена

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за упра...

01 Юни 2018   Прочети ...


Обява за търг - Терен № 8 с размери 3.60 м. на 3.60 м., с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект-павилион за продажба на промишлени стоки в УПИ ІV в кв. 62

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за упра...

01 Юни 2018   Прочети ...


Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година на терени общинска собственост

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение...

25 Май 2018   Прочети ...


Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване Поземлен имот с идентификатор: 05815.106.77 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1454 кв.м.

  На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско им...

16 Май 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните терени – част от имот – частна общинска собственост

             Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., при...

11 Май 2018   Прочети ...