Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на терени – част от имот публична общинска собственост

            Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Про...

20 Октомври 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на с.

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за упр...

20 Октомври 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване поземлен имот 05815.302.21 по КККР на гр. Ботевград, с площ 303.00 кв.м

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и ...

20 Октомври 2017   Прочети ...


Обява за търг - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

ОБЯВА ЗА ТЪРГОбщина Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А. в Програма ...

14 Септември 2017   Прочети ...


Обява за търг - терен с площ от 8.00 кв.м. за разполагане на прeместваем обект

Община-Ботевград на на чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2, чл. 84 от НРПУОИ, във връзка ...

14 Септември 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайнo наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

    На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско ...

24 Август 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско им...

24 Август 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение

ОБЯВА ЗА ТЪРГ           Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А...

18 Август 2017   Прочети ...


Обявление на държавен съдебен изпълнител за продан на недвижим имот.

02 Август 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот - публична общинска собственост: - Терен с площ от 64.00 кв.м. за разполагане на преместваем търгов

            Община-Ботевград на основание  чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2, чл. 84 от...

21 Юли 2017   Прочети ...