Търгове

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение

ОБЯВА ЗА ТЪРГ           Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А...

18 Август 2017   Прочети ...


Обявление на държавен съдебен изпълнител за продан на недвижим имот.

02 Август 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот - публична общинска собственост: - Терен с площ от 64.00 кв.м. за разполагане на преместваем търгов

            Община-Ботевград на основание  чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2, чл. 84 от...

21 Юли 2017   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост в землището на Ботевград, ме

Община-Ботевград обявява публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имоти – ч...

09 Юни 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години / 26.05.2017г.

Обява за търг               Община Ботевград, на основание  чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. ...

26 Май 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско им...

26 Май 2017   Прочети ...


публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

    На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско ...

26 Май 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 11.05.2017г.

 Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имот – част...

11 Май 2017   Прочети ...


Публични търгове с тайно наддаване - 11.05.2017г.

 Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имоти – час...

11 Май 2017   Прочети ...


Публични търгове с тайно наддаване - 09.05.2017г.

            Община-Ботевград, на основание  чл.14, ал 2, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 16, ал. 1, ал. 3 и чл. 103 от НРПУОИ, въ...

09 Май 2017   Прочети ...