Търгове

Община Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години на част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1026 по КККР на гр. Ботевград

               Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., п...

03 Май 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване Поземлен имот 05815.302.65 по КККР на гр. Ботевград, с площ 344.00 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско иму...

03 Май 2018   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години на част от недвижим имот - общинска собственост

     Обява         Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. ...

24 Април 2018   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, на земеделски имот – частна общинска собственост

               Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., п...

24 Април 2018   Прочети ...


ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните терени – част от имоти - общинска собственост

               Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., п...

20 Април 2018   Прочети ...


ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение...

12 Април 2018   Прочети ...


Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/21.12.2017 г. на Общински съвет-Ботевград и в

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собстве...

27 Март 2018   Прочети ...


Общински съвет – Ботевград, обявява: публични търгове с тайно наддаване три поземлен имота

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежд...

16 Март 2018   Прочети ...


Общински съвет – Ботевград, обявява: публичен търг с тайно наддаване поземлен имот 05815.305.482 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 1073.00 кв.м.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежд...

16 Март 2018   Прочети ...


Общински съвет – Ботевград, обявява: Поземлен имот 05815.306.1047 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 18.00 кв.м.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежд...

16 Март 2018   Прочети ...