Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване терен с площ 220 кв.м. в с. Врачеш

11 Октомври 2018

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2018 г. и Решение №167/ 26.07.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява:

        публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

        Терен с площ 220 кв.м. в кв. 15 по регулационния план на с. Врачеш, заедно с втори етаж на двуетажна масивна сграда с площ 150 кв.м. (бивш клуб „Осеница”), при граници на терена: север – УПИ VІІІ-1182; изток – улица; юг – улица; запад – улица в кв. 75 по регулационния план на с. Врачеш при начална тръжна цена в размер 46 000.00 (четиридесет и шест хиляди)  лева, без включен ДДС.

        Съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС освободени доставки са прехвърляне правото на собственост върху земя (не се отнася за земя, която е в УПИ) и доставката на сгради или части от тях, които не са нови (етажа предмет на търга е част от сграда построена през 1982 г.)

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 4 600.00 (четири хиляди и шестстотин) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търговете в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете.

 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:

          - удостоверение от Община Ботевград, че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;

 - удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси”, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 - квитанция за внесен депозит;

 - квитанция за закупена тръжна документация;

 - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта (предложение за цена) запечатана в отделен надписан плик.

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 29.10.2018 г. от 10.00 часа в  зала 14 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   05.11.2018 г. и 12.11.2018 г. от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад