Община-Ботевград на основание обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следният терен – част от имот частна общинска собственост

22 Ноември 2017

       Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2017 г., актуализирана и допълнена с Решение №130/ 12.06.2017 г. и  във връзка  с  Решение №308/ 26.10.2017 г. на Общински съвет-Ботевград обявява публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следният терен – част от имот частна  общинска собственост:

    - терен с площ от 20 кв. м., част от  ПИ с идентификатор 05815.302.241 по КККР на гр. Ботевград, част от УПИ Х в кв. 10 по регулационния план на Ботевград (до ромския клуб) за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100.00 (сто ) лева.

            Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

            - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

            - квитанция за внесен депозит;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

            - документ за самоличност / ксерокопие/.

            - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.12.2017г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   15.12.2017г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

 

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141.

Назад