Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/21.12.2017 г. на Общински съвет-Ботевград и в

27 Март 2018

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост:

 

             1. Поземлен имот №546001, целият с площ от 18.727 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността "Равна", землището на с. Новачене, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 299.63 /двеста деветдесет и девет лева и 63 ст./ лв.

 

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят депозит в размер на 30.00 /тридесет/ лева, в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга  в деловодството на общината,  в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 

2. Поземлен имот №547001, целият с площ от 5.955 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността "Равна", землището на с. Новачене, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 95.28 /деветдесет и пет лева и 28 ст./ лв.

 

Кандидатите за участие в публичният търг внасят депозит в размер на 10.00 /десет/ лева, в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 

3. Поземлен имот №547005, целият с площ от 4.100 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността "Равна", землището на с. Новачене, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 65.60 /шестдесет и пет лева и 60 ст./ лв.

 

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 10.00 /десет/ лева, в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга в деловодството на общината,  в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 

4. Поземлен имот №547006, целият с площ от 19.999 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността "Равна", землището на с. Новачене, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 319.98 /триста и деветнадесет лева и 98 ст./ лв.

 

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 35.00 /тридесет и пет/ лева, в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга  в деловодството на общината,  в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

 - удостоверение от Община Ботевград, че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

 - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 - квитанция за внесен депозит;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

 - документ за самоличност /ксерокопие/;

 - оферта /предложение за цена по образец/ - запечатана в отделен малък плик;

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 11.04.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

 

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на 18.04.2017 г. от 11.00 часа на същото място при същите условия. 

 

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община  Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад