Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017 г.

18 Септември 2018

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017 г., актуализирана и допълнена с Решение №164/ 26.07.2018 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №203/ 27.08.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следния терен – част от имот – публична общинска собственост:
 терен с площ 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект – Арт магазин върху  част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица  (на кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Стефан Караджа”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева.
     Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 30.00 /тридесет/ лева  в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.
            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:
            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;
            - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.
            -  квитанция за внесен депозит;
            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
            - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък надписан плик
            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
           Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.10.2018г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13
           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   12.10.2018г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.
           За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159, 69-141.

Назад