Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:

09 Октомври 2018

1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти, които община Ботевград има намерение да продаде или да учреди право на строеж върху тях се включат следните имоти:

- Урегулиран поземлен имот ХХVІ-121, за обществено обслужване, с площ от 1575 кв.м. в кв. 14 по регулационния план на с. Липница;

- Поземлен имот №15, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти  за местност „Лъга”, землище с. Радотина, с площ от 555,44 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: V.

2. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква В. Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление се включат следните имоти:

- УПИ-166 в кв. 13 по плана на с. Липница, с площ от 3600 кв.м., заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда със ЗП 550 кв.м. и РЗП 1100 кв.м. /бивше ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Липница”/;

- Масивна сграда /съблекалня и къпалня/, с площ от 42 кв.м. на един етаж, построена върху поземлен имот №000020, целият с площ от 4,638 дка по КВС за местност „Локвите”, землище на с. Трудовец. Година на построяване: 1969 г.;

- Помещение с площ от 11.20 кв.м., находящо се в юго-западната част на самостоятелна сграда с идентификатор 05815.302.241.1 със ЗП-174.00кв.м., етажи: един; предназначение: Друг вид обществена сграда - КВАРТАЛЕН КЛУБ, построена през 2007г., конструкция: масивна, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 05815.302.241 по КККР на гр. Ботевград, с площ 1240.00 кв.м.,трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, квартал 10, парцел Х. 

Назад