Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

12 Февруари 2019

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:
В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти, които община Ботевград има намерение да продаде или да учреди право на строеж върху тях се включат следните имоти:
- поземлен имот с идентификатор 05815.304.640 с площ от 351.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план 2039, квартал 128, УПИ ХІІ, с адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п.к. 2140, бул. „Захари Стоянов”;
- поземлен имот с идентификатор 05815.301.247 с площ от 154.00 кв.м., трайно предназначение на територията:урбанизирана; начин на трайно ползване- ниско застрояване/до 10м/, заедно със застроената в него сграда с идентификатор 05815.301.247.1 със застроена площ 123кв.м., етаж:1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, построена -1936 г., с адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Гурко”;
- Урегулиран поземлен имот ІІ-за здравна служба, кв. 54 по регулационния план на с. Боженица с площ от 635.00 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 52.00 кв.м. и пристройка с площ от 38.00 кв.м.

Назад