Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 05815.301.442 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 4026 кв.м.

19 Октомври 2018

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017г., на Общински съвет  Ботевград актуализирана и допълнена с Решение №164/ 26.07.2018 г. на Общински съвет  Ботевград и Решение №204/ 27.08.2018 г. на Общински съвет  Ботевград  за одобряване на актуална начална тръжна пазарна цена, обявява:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 05815.301.442 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 4026 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за производство на строителни материали, конструкции и изделия, УПИ  ХХХVІІ в кв. 195 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 165 000 (сто шестдесет и пет хиляди) лева, без включен ДДС.   

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 16 500.00 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвест. банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търговете в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете.

 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:

          - удостоверение от Община Ботевград,че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;

 - удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси”, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 - квитанция за внесен депозит;

 - квитанция за закупена тръжна документация;

 - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

 - Оферта (предложение за цена) запечатана в отделен надписан плик.

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 31.10.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, първи етаж.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   07.11.2018 г. и 14.11.2018 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад