Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на втори етаж с площ 126.00 кв.м. от двуетажна масивна сграда със ЗП-220 кв.м.

22 Август 2018

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2018 г. и Решение №168/ 26.07.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

         Втори етаж с площ 126.00 кв.м. от двуетажна масивна сграда със ЗП-220 кв.м., построена в УПИ ІІІ, кв. 75 по регулационния план на с. Врачеш (бивш клуб „Чешковица”), при граници на УПИ ІІІ: север – улица; изток – улица; юг – УПИ ІV-580 и УПИ V-579; запад – УПИ ІІ-576 в кв. 75 по регулационния план на с. Врачеш, при начална тръжна цена в размер 34 400.00 (тридесет и четири хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС.

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови (имота предмет на търга е част от сграда построена през 1982 г.).

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 3 440.00 (три хиляди четиристотин и четиридесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търговете в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете.

 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:

          - удостоверение от Община Ботевград,че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;

 - удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси”, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 - квитанция за внесен депозит;

 - квитанция за закупена тръжна документация;

 - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта (предложение за цена) запечатана в отделен надписан плик.

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.09.2018 г. от 10.00 часа в  зала 14 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   14.09.2018 г. и 21.09.2018 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад