Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване поземлен имот №280.79 с площ 752.00 кв.м.

19 Юли 2018

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 265/ 28.09.2017 г. на Общински съвет – Ботевград

Община Ботевград ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

           Поземлен имот №280.79 с площ 752.00 кв.м., начин на трайно ползване - нива, категория на земята – осма, находящ се в местността „Конопище”, землището на с. Новачене, при начална тръжна пазарна цена 7859.00 /седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ лева. Сделката е освободена от ДДС.

            Тръжна документация се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 785.90 /седемстотин осемдесет и пет и 90 ст./ лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление по образец за участие в търга  в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

             - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидата не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

             - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

             - квитанция за внесен депозит;

             - квитанция за закупена тръжна документация;

             - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

             - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

             - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен надписан плик.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 02.08.2018 г. от 10.00 часа в  зала 14 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13        

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   09.08.2018 г. и 16.08.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-159

Назад