Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване Поземлен имот с идентификатор: 05815.106.77 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1454 кв.м.

16 Май 2018

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 265/ 28.09.2017 г. на Общински съвет – Ботевград

Община Ботевград ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

           Поземлен имот с идентификатор: 05815.106.77 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1454 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия / 10.11.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №3342 от 10.11.2017 г., №5, том ХІІ, партида 54 184 в  при начална тръжна цена 15 849.00 /петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет / лв. Сделката е освободена от ДДС.

            Тръжна документация се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 /тридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 1 584.90 /хиляда петстотин осемдесет и четири лева и 90 ст./ лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие в търга  в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

             - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидата не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

             - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

             - квитанция за внесен депозит;

             - квитанция за закупена тръжна документация;

             - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

             - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

             - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен надписан плик.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 06.06.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13        

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   13.06.2018 г. и 20.06.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-159

 

 

Назад