Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот

25 Юни 2019

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение № 302/ 21.12.2018 г. на Общински съвет-Ботевград, във връзка  с  Решение № 286/ 27.10.2016 г. на Общински съвет-Ботевград
ОБЯВЯВА:
публичен търг с  тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от  10 (десет) години на терен – част от общински недвижим имот:
- Терен №8 с  площ от 20.00(двадесет) кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 40.00 (четиридесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.
         Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
         На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.
           Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.
          Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
           - документ за внесен депозит;
         - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.
            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 10.07.2019 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13
           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   17.07.2019 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.
За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-153.

 

 

Назад