Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

16 Май 2019

Община Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 20  и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение № 302/ 20.12.2018 г., актуализирана и допълнена с Решение №96/ 28.03.2019 г. и във връзка  с  Решение №109/ 18.04.2019 г. на Общински съвет-Ботевград   

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на  недвижим имот -  частна общинска собственост:
Поземлен имот с идентификатор 05815.304.121, по КК и КР на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман” №27, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, площ 563 кв.м., стар номер 1377, УПИ ХХ, кв. 56 по регулационния план на гр. Ботевград, заедно със застроените в него сгради: първи и втори етаж от сграда с идентификатор 05815.304.121.1 по КК и КР на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман” №27, със застроена площ 247 кв.м., брой етажи 3, функционално предназначение: друг вид обществена сграда и сграда с идентификатор 05815.304.121.2 по КК и КР на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман” №27, със застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, функционално предназначение: хангар, депо, гараж, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2 856.50 (две хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 50 ст. ) лева без ДДС, формирана, както следва:
    - първи и втори етаж от сграда с идентификатор 05815.304.121.1 (административна сграда) с РЗП – 494.00 кв.м.  х 4.00 лв./кв.м. = 1976.00 лв.
    -  сграда с идентификатор 05815.304.121.2 (гараж) с площ - 18.00 кв.м. х 2.00 лв./кв.м. = 36.00 лв.
    - поземлен имот с идентификатор 05815.304.121 с площ - 563.00 кв.м. х 1.50 лв./кв.м. = 844.50 лв. Съгласно ЗДДС върху наема за земята не се начислява ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 2000.00 (две хиляди) лева по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.       


Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Към заявленията кандидатите прилагат в голям запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ за внесен депозит;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
-  Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 29.05.2019г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   05.06.2019 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад