Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

07 Септември 2018

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

          Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, приета с Решение №358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет  Ботевград и във връзка с Решение №37/ 22.02.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ,

ОБЯВЯВА:

        публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ и след провеждане на търгове по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г., в който се допускат до участие  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както следва:

Списък документи
Пасища
Назад