Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

25 Юни 2019

Община Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с  Решение №148/ 30.05.2019 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна

                                               

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години на част от недвижим имот -  общинска собственост:
    - кафе-сладкарница, състояща се от търговска зала с площ 48.00 кв.м. и складово помещение към нея  с площ от 19.00 кв.м., част от І-ви партерен етаж на двуетажна масивна сграда (”Читалище” в с. Литаково), със застроена площ  550.00 кв.м., находяща се в УПИ І в кв. 61 по регулационния план на с. Литаково  , при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 201.00 (двеста и един) лева, без ДДС.
  Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на помещението, предмет на търга всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Литаково.
         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 100.00 (сто) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.
          Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
         На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.
        Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.
          Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ за внесен депозит;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 11.07.2019 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13
При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   18.07.2019 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.
За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад