Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

25 Април 2019

 

Община Ботевград на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с  Решение №84/ 28.03.2019 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена
                                                                 ОБЯВЯВА
публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години на част от недвижим имот -  общинска собственост:
     - помещение с полезна площ от 48.00 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на сграда с идентификатор 05815.301.173.1 по КК и КР на гр. Ботевград (Автогара Ботевград), построена в УПИ І в кв. 198 по регулационния план на с. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, без ДДС.
  Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.
            Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева  в касата на партера на Община Ботевград. Заявление за участие в публичния търг  се подават лично, чрез поща или куриер в деловодството на общинската администрация - Ботевград,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.
            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям, непрозрачен плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
            -  квитанция за внесен депозит;
            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
            -  Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.
            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 16.05.2019 г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13
           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   23.05.2019 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.
          За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад