Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения – част от общински недвижим имот

01 Февруари 2019

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение № 302/ 20.12.2018 г., във връзка  с  Решение №261/ 25.10.2018 г. на Общински съвет Ботевград обявява   публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на част от недвижим имот - частна  общинска собственост:
           - Обособена част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.7, находящ се в сграда с идентификатор 05815.302.734.1 по КК и КР на гр. Ботевград,  находяща се поземлен имот с идентификатор 05815.302.734, част от УПИ І в кв. 49 по плана на гр.Ботевград. Обособената част се състои от две помещения с обща площ от 33.00 кв. м., находящи се в югоизточната част на І-ви етаж надпартерен етаж на триетажна масивна административна сграда с партерен етаж (Бивша сграда на “Родина-75И”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 198.00 (сто деветдесет и осем) лв., без ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 20.00 (двадесет) лева в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
            -  квитанция за внесен депозит;
            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
            - Оферта (предложение за цена) - запечатана в отделен надписан малък плик
            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 15.02.2019 г. от 11.00 часа в  зала №15 в сградата на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, първи етаж.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   22.02.2019 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад