Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

08 Февруари 2019

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г., на Общински съвет  Ботевград и Решение №2/ 17.01.2019 г. на Общински съвет  Ботевград  за одобряване на актуална начална тръжна пазарна цена, обявява:
публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот ІV-за жилищно строителство в кв. 1 по регулационния план на с. Боженица, с урегулирана площ от 1621 кв.м., граници на имота: от две страни улица, УПИ І, при начална тръжна цена в размер 14 881.00 (четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и един) лева, без включен ДДС.   

 Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 (тридесет) лева, без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 1488.10 (хиляда четиристотин осемдесет и осем и 10 ст.) лева, по сметка   в „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF или в касата на община Ботевград и подават заявления за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
 - квитанция за внесен депозит;
 - квитанция за закупена тръжна документация;
 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
- Оферта (предложение за цена) запечатана в отделен надписан плик.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 27.02.2019 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, първи етаж.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на  06.03.2019 г. и 13.03.2019 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад