Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

22 Февруари 2019

ОБЯВА
         

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 3/ 17.01.2019 г. на Общински съвет – Ботевград,
Община Ботевград ОБЯВЯВА:
публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:
Поземлен имот №236.45, кадастрален район 236 по плана на новообразуваните имоти за местност "Разсадника", землище с. Боженица, с площ от 1080,63 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: VІ, граници на имота: улица, поземлен имот №236.103, дере, овраг, актуван с АОС – частна №3460/ 16.11.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №3436 от 21.11.2017 г., №54, том ХІІІ, партида 54 350 в  при начална тръжна цена 1 656.00 (хиляда шестстотин петдесет и шест) лв. Сделката е освободена от ДДС.
            Тръжна документация се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 /тридесет/ лева, без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 165.60 (сто шестдесет и пет лева и 60 ст.) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF или в касата на общината и подават заявление за участие в търга  в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.
    Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:
             - квитанция за внесен депозит;
             - квитанция за закупена тръжна документация;
             - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
             - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
             - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен надписан плик.
            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.03.2019 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13        
При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   15.03.2019 г. и 22.03.2019 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия  .
За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-159

 

Назад