Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

16 Май 2019

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. актуализирана и допълнена с Решение №79/ 28.03.2019 г. и Решение №113/ 18.04.2019 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начална тръжна цена, обявява:
публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:
- поземлен имот с идентификатор 05815.304.1656 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 91.00, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, УПИ ХVІ в кв. 177 по регулационния план на гр. Ботевград при начална тръжна пазарна цена в размер на 5 733.00 (пет хиляди седемстотин тридесет и три) лева, без включен ДДС. 

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 (четиридесет) лева, без ДДС. Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 573.30 (петстотин седемдесет и три лева и 30 ст.) лева по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете. 

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Към заявленията кандидатите прилагат в голям запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
 - документ  за внесен депозит;
 - документ за закупена тръжна документация;
 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   07.06.2019 г. и 14.06.2019 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.
За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159 

Назад