Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

06 Март 2019

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №34/ 22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява:
публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:
         Поземлен имот 05815.305.482 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 1073.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, квартал 225, УПИ V по действащия регулационен план на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, бул. „Трети март”, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1015; 05815.305.481; 05815.305.1012; 05815.305.1009, при начална тръжна цена в размер на   на   53 650.00 (петдесет и три хиляди шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС.
Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 (четиридесет) лева, без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 5 365.00 (пет хиляди триста шестдесет и пет) лв. по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.
 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:
 - квитанция за внесен депозит;
 - квитанция за закупена тръжна документация;
 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
- Оферта (предложение за цена) по образец запечатана в надписан отделен плик.
 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 22.03.2019 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.
 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   29.03.2019 г. и 05.04.2019 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.
 За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад