Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за УПИ ХVІ-180 в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш

17 Септември 2018

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2018 г. и Решение №205/ 27.08.2018 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начална тръжна цена, обявява:


Публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:


 - УПИ ХVІ-180 в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш с урегулирана площ от 1650 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна сграда със ЗП – 200 кв.м, при начална тръжна пазарна цена в размер на 36 600.00 (тридесет и шест хиляди и шестстотин ) лева, без включен ДДС. 
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови (сградата в имота е построена 1963 г.).
Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 3 660.00 (три хиляди шестстотин и шестдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търговете в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете.
 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
 - удостоверение от Община Ботевград,че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;
 - удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси”, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;
 - квитанция за внесен депозит;
 - квитанция за закупена тръжна документация;
 - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
- Оферта (предложение за цена) запечатана в отделен надписан плик.
 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.


 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 27.09.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение” №13, първи етаж.


 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   04.10.2018 г. и 11.10.2018 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.


За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад