Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване Поземлен имот 05815.302.65 по КККР на гр. Ботевград, с площ 344.00 кв.м.

03 Май 2018

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №267/ 28.09.2017 г. на Общински съвет  –  Ботевград, община Ботевград,

ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

        Поземлен имот 05815.302.65 по КККР на гр. Ботевград, с площ 344.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: квартал 186, УПИ ІІІ по действащия регулационен план на гр. Ботевград, граници на имота: поземлени имоти с номера: 05815.302.1017; 05815.302.66; 05815.302.64; 05815.302.1014, при начална тръжна цена в размер на   3 853.00 /три хиляди осемстотин петдесет и три/ лв., без включен ДДС.

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 /тридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 385.30 /триста тридесет и четири лева и 30 ст./лева. в касата на Община Ботевград или по сметка в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF или в касата на Община Ботевград и подават заявление за участие в търга деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

   Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице

неизправно по договор, сключен с общината;

   - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

   - квитанция за внесен депозит;

   - квитанция за закупена тръжна документация;

   - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

   - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

   - документ за самоличност / ксерокопие/.

   - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен плик.

   Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

   Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 25.05.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

   При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   01.06.2018 г. и 08.06.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

 

   За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад