Община Ботевград ОБЯВЯВА: публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда , за срок от 15 /петнадесет/ години, на земеделски имот – общинска собственост, намиращ се в землището на с. Трудо

29 Декември 2017

ОБЯВА

Община-Ботевград на основание  чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.Д. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г., актуализирана и допълнена с Решение №305/ 26.10.2017 г. на Общински съвет-Ботевград, във връзка  с  Решение № 335/ 30.11.2017 г. на Общински съвет-Ботевград

ОБЯВЯВА:

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под аренда , за срок от 15 /петнадесет/  години,  на земеделски имот –  общинска собственост, намиращ се в землището на с. Трудовец, както следва:

          - поземлен имот №000038, целият с площ от 29,691 дка, начин на трайно ползване – мочурище, категория на земята при неполивни условия – осма, находящ се в землището на с. Трудовец.

          при начален размер на годишните арендни плащания, както следва:

         - годишно арендно плащане от 1-5 година – 8 лв. за дка;

         - годишно арендно плащане от 6-10 година – 14 лв. за дка;

         - годишно арендно плащане от 11-15 година – 18 лв. за дка;

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

                 Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

           -  документ за самоличност на физическо лице, когато кандидатът е физическо лице, съответно на представляващия юридическо лице / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.01.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   19.01.2018 г.   и 26.01.2018 г. от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69159, 0723 / 69-141.

 

 

 

Назад