Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за летния сезон на 2018 г. на терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 , местност „Скока”, с. Бoженица

22 Юни 2018

 Община-Ботевград на основание  чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2, чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с  Решение №129/ 31.05.2018 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начална тръжна наемна цена, обявява публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем за летния сезон на 2018 г. със срок до 30.09.2018 г.,  на следния терен, част от имот - публична общинска собственост:

- Терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 , местност „Скока”, до каменния мост на р. Бебреш, с. Боженица, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 300.00/триста/ лева..

            Кандидатите за участие в публичния търг внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 04.07.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   11.07.2018 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141.

Назад