Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на с.

20 Октомври 2017

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2017 г. и  във връзка  с  Решение №264/ 28.09.2017 г. обявява публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Радотина, община Ботевград:

 

№ по ред

Имот №

Местност

Начин на

 тр.ползв.

Категория

Площ на имота дка

Начална

Тръжна

Цена

лв/дка

Начална тръжна годишна наемна цена

АЧОС

№/дата

1

046001

Дръстила

Нива

V

0.619

19.00

11.76

2580/22.11.16г

2

046006

Селището

Нива

V

0.108

19.00

2.05

2581/22.11.16г

3

046007

Дръстила

Нива

V

1.638

19.00

31.12

2582/22.11.16г

4

046008

Дръстила

Нива

VII

0.243

19.00

4.62

2583/22.11.16г

5

046009

Дръстила

Нива

VII

0.140

19.00

2.66

2584/22.11.16г

6

046010

Дръстила

Нива

V

1.064

19.00

20.22

2585/22.11.16г

7

046012

Дръстила

Нива

VII

1.616

19.00

30.70

2586/22.11.16г

8

046014

Дръстила

Нива

VII

0.736

19.00

13.98

2587/22.11.16г

9

046015

Дръстила

Нива

VII

0.476

19.00

9.04

2588/22.11.16г

10

046017

Дръстила

Нива

VII

1.243

19.00

23.62

2589/22.11.16г

11

046019

Дръстила

Нива

VII

0.849

19.00

16.13

2590/22.11.16г

12

046035

Дръстила

Нива

VII

0.177

19.00

3.36

2591/22.11.16г

13

046036

Дръстила

Нива

VII

0.169

19.00

3.21

2592/22.11.16г

14

046037

Дръстила

Нива

VII

0.446

19.00

8.47

2593/22.11.16г

15

046038

Дръстила

Нива

VII

1.022

19.00

19.42

2594/22.11.16г

16

046041

Дръстила

Нива

VII

0.379

19.00

7.20

2595/22.11.16г

17

046042

Тулеш

Нива

VII

0.321

19.00

6.10

2596/22.11.16г

18

046043

Дръстила

Нива

VII

0.286

19.00

5.43

2597/22.11.16г

19

046048

Дръстила

Нива

VII

3.807

19.00

72.33

2598/22.11.16г

20

046049

Дръстила

Нива

VII

0.543

19.00

10.32

259922.11.16г

21

046052

Дръстила

Нива

VII

1.444

19.00

27.44

2600/22.11.16г

22

046083

Дръстила

Нива

VII

0.162

19.00

3.08

2601/22.11.16г

23

046111

Дръстила

Нива

VII

0.576

19.00

10.94

2602/22.11.16г

24

046109

Дръстила

Нива

VI

4.577

19.00

86.96

2603/22.11.16г

25

046058

Дръстила

Нива

VII

0.219

19.00

4.16

2604/22.11.16г

26

046059

Дръстила

Нива

VII

0.211

19.00

4.01

2605/22.11.16г

 

 

 

 

 

23.071

 

438.33

 

 

с обща площ 23.071 /двадесет и три дка седемдесет и един  квадратни метра/ при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 438.33 / четиристотин тридесет и осем  лева и 33 ст./ лв. без ДДС.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,00 часа на деня предхождащ търга.

 

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- документ за самоличност / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 06.11.2017г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   13.11.2017г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141.

 

Назад