Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на терени – част от имот публична общинска собственост

20 Октомври 2017

            Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2017 г. и  във връзка  с  Решение №264/ 28.09.2017 г. на Общински съвет-Ботевград обявява публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следните терени – част от имот публична общинска собственост:

            - терен №5 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV – за училище, кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, представляващ Поземлен имот 05815.304.6, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за образование, площ 6165 кв.м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева.

            - терен №6 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV – за училище, кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, представляващ Поземлен имот 05815.304.6, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за образование, площ 6165 кв.м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева.

             - терен №7 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV – за училище, кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, представляващ Поземлен имот 05815.304.6, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за образование, площ 6165 кв.м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева в касата на партера на Община-Ботевград за всеки един от терените за които кандидатстват и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

            - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

            - квитанция за внесен депозит;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

            - документ за самоличност / ксерокопие/.

            - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 02.11.2017г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   09.11.2017г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141.

Назад