Община-Ботевград обявява публичен търг УПИ ІІ в кв. 49 по регулационния план на с. Скравена, с урегулирана площ от 2446 кв.м. заедно със застроените в него сгради

21 Ноември 2018

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017 г. и Решение №334/ 30.11.2018 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начална тръжна цена, обявява:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:
УПИ ІІ в кв. 49 по регулационния план на с. Скравена, с урегулирана площ от 2446 кв.м. заедно със застроените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със ЗП 390 кв.м. и едноетажна масивна сграда със 152 кв.м. Година на построяване -1973 г., граници на УПИ ІІ в кв. 49: улица, УПИ І-749, УПИ ХVІІ-751, ПИ 751, УПИ ІІІ-753,  адрес на имота: с. Скравена, ул. „Иван Йотов“ № 10 /бивша детска ясла/, при начална тръжна пазарна цена в размер на 93 000.00 (деветдесет и три хиляди) лева, без включен ДДС.  

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови (сградите в имота са построени 1973 г.).
Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 9 300.00 (девет хиляди и триста) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете.
Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
 - удостоверение от Община Ботевград,че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;
 - удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси”, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;
- квитанция за внесен депозит;
- квитанция за закупена тръжна документация;
- декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
- Оферта (предложение за цена) запечатана в отделен надписан плик.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 03.12.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, първи етаж.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   10.12.2018 г. и 17.12.2018 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад