Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

25 Юни 2019

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №36/ 28.02.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи
ОБЯВЯВА
публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имот – частна общинска собственост:
 Поземлен имот №043014, целият с площ от 7.403 (седем дка, четиристотин и три хилядни) дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността "Грагьовица", землището на с. Врачеш, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 140.66 (сто и четиридесет лева и 66 ст.) лв.
  Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 40.00 (четиридесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.
 Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
 На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.
                Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.
             Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
           - документ за внесен депозит;
         - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.
            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.07.2019 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13
           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   19.07.2019 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.
           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад