Община-Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от 4 години помещение с площ от 25.00 кв. м. в бивша сграда на “Родина-75И”

05 Октомври 2018

       Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение № 358/ 21.12.2017 г., във връзка  с  Решение №214/ 13.09.2018 г. на Общински съвет Ботевград обявява   публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следното помещение  – част от недвижим имот - частна  общинска собственост:

           - помещение с площ от 25.00 кв. м., находящо се в северната част на І-ви етаж надпартерен етаж на триетажна масивна административна сграда с партерен етаж /Бивша сграда на “Родина-75И”/, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.6, в сграда с идентификатор 05815.302.734.1 по КК и КР на гр. Ботевград,  находяща се в част от УПИ І в кв.49 по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв., без ДДС;

            Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 30.00 /тридесет/ лева в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

            - удостоверение от Община Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

            - удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси”, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

            -  квитанция за внесен депозит;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

            - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен надписан малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 18.10.2018г. от 11.00 часа в  зала №15 в сградата на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, първи етаж.

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   25.10.2018г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

 

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад