Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост

10 Май 2019

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018г., актуализирана и допълнена с Решение №79/ 28.03.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №110/ 18.04.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начални месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на части от недвижими имоти –  общинска собственост за разполагане на преместваеми увеселителни обекти (детски колички):

1.  3 бр. терени с обща площ 6 кв.м. в  поземлен имот 05815.301.404 (стар идентификатор 05815.301.113) по КК и КР на гр. Ботевград - частна общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, целият с площ от 19 242 кв.м., УПИ І в кв. 65, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, бул. „Трети март” (в района на ротондата) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60.00 (шестдесет) лева.
Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева в касата на партера на общината в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.      

2.  3 бр.терени с обща площ от 8 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор 05815.304.1588 по КК и КР на гр. Ботевград – публична общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за площад, целият с площ от 6 818 кв.м., с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, пл. „Саранск” (пред банка Пиреос), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева.
Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева в касата на партера на общината в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.       

 3. 4 бр. терени с обща площ от 8 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград – публична общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, целият с площ от 56 478 кв.м., УПИ І в кв. 80, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Георги С. Раковски”, (в градски парк) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева.
Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева в касата на партера на общината в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.       

 4. 1 бр. терен с площ 4 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор 05815.302.744 по КК и КР на гр. Ботевград - публична общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за площад, целият с площ от 4664 кв.м., с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, пл. „Освобождение” при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40.00 (четиридесет) лева.
Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева в касата на партера на общината в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.       
Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Към заявленията кандидатите прилагат в голям запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ за внесен депозит;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
-  Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 22.05.2019г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   29.05.2019г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад