Община Ботевград ОБЯВЯВА: публични търгове с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти

22 Ноември 2017

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №307/ 26.10.2017 г. на Общински съвет – Ботевград

Община Ботевград ОБЯВЯВА:

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

             1. Имот №1, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лъга”, землище на с. Радотина, с площ 978.30 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: VІ, актуван с акт за частна общинска собственост №3375/ 20.07.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №2392 от 28.07.2017 г., №162, том ІХ, партида 50684 в  при начална тръжна цена 988.00 /деветстотин осемдесет и осем/ лв. Сделката е освободена от ДДС.

            2. Имот №21, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лъга”, землище на с. Радотина, с площ 1294.23 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: VІ, актуван с акт за частна общинска собственост №3376/ 20.07.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №2390 от 28.07.2017 г., №160, том ІХ, партида 50682 в  при начална тръжна цена 1307.00 /хиляда триста и седем/ лв. Сделката е освободена от ДДС.

            3. Имот №22, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лъга”, землище на с. Радотина, с площ 800.82 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: VІ, актуван с акт за частна общинска собственост №3377/ 20.07.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №2391 от 28.07.2017 г., №161, том ІХ, партида 50683 в  при начална тръжна цена 809.00 /осемстотин и девет/ лв. Сделката е освободена от ДДС.

            Тръжната документация за всеки един от имотите се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу цена от 30 /тридесет/ лева, без ДДС

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки един от имотите за който кандидатстват за закупуване по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие в търга  в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

             - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидата не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

             - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

             - квитанция за внесен депозит;

             - квитанция за закупена тръжна документация;

             - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

             - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

             - документ за самоличност / ксерокопие/.

              - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен надписан плик.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.12.2017 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13        

             При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   14.12.2017 г. и 21.12.2017 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-159

 

 

Назад