Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на девет терена

01 Юни 2018

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение № 358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет-Ботевград, във връзка  с  Решение № 286/ 27.10.2016 г. на Общински съвет-Ботевград

ОБЯВЯВА:

публични търгове с  тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от  10 /десет/ години, на следнитe терени – част от имот общинска собственост:

1. Терен №1 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

2. Терен №2 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

3. Терен №3 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

4. Терен №4 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

5. Терен №5 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

6. Терен №6 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

7. Терен №7 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

8. Терен №8 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

9. Терен №9 с  площ от 20.00/двадесет/ кв.м. за разполагане на поставяем обект-гаражна клетка в Поземлен имот с идентификатор 05815.304.737, представляващ УПИ ІV, кв. 177 регулационния план на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00/ тридесет /лева.

Кандидатите за участие в публичните търгове внасят  депозит в размер на 10.00 /десет/ лева за всеки един от терените за които кандидатстват  в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

Към заявленията кандидатите прилагат заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

          - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидата не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

            - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

            - квитанция за внесен депозит;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

            - Оферта /предложение за цена/ запечатана в отделен плик/.

            Не представянето на който и да е от посочените по горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 20.06.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   27.06.2018 г., 04.07.2018 г. и 11.07.2018 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-153.

 

 

 

Назад