Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на три сгради

10 Август 2018

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017 г., актуализирана и допълнена с Решение №127/ 31.05.2018 г. на Общински съвет Ботевград и  във връзка  с  Решение №144/ 28.06.201 г. на Общински съвет Ботевград обявява публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем на:        

         - Сграда с идентификатор 05815.302.734.4 със застроена площ 18 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54.00 /петдесет и четири/ лв., без ДДС;

           - Сграда с идентификатор 05815.302.734.5 със застроена площ 16 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 48.00 /четиридесет и осем/ лв., без ДДС;

           - Сграда с идентификатор 05815.302.734.6 със застроена площ 16 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 48.00 /четиридесет и осем/ лв., без ДДС;

            Кандидатите за участие в публичните търгове внасят  депозит в размер на 10.00 /десет/ лева за всеки един от имотите в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие по образец в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен надписан малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 23.08.2018 г. от 11.00 часа в  зала 14 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   30.08.2018 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

 

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723/ 69-159

Назад