Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост в землището на Ботевград, ме

09 Юни 2017

Община-Ботевград обявява публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост в землището на Ботевград, местност „Темуша”:

1. Поземлен имот с идентификатор 05815.40.106 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, четири, нула, точка, едно, нула, шест/, целият с площ от 7.119 /седем хиляди, сто и деветнадесет/ кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - изоставено трайно насаждение, с номер по предходен план 000138, категория на земята при неполивни условия: десета, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 92.55 /деветдесет и два лева и 55 ст./ лв.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 10.00 /десет/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 05815.40.105 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, четири, нула, точка, едно, нула, пет/, целият с площ от 2.377 /две хиляди, триста седемдесет и седем/ кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - гори и храсти в земеделска земя, с номер по предходен план 000136, категория на земята при неполивни условия: десета, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 30.90 /тридесет лева и 90 ст./ лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 10.00 /десет/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

-  квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- документ за самоличност / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 21.06.2017 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   28.06.2017 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад