Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните терени – част от имот – частна общинска собственост

05 Юни 2018

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №74/ 29.03.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начални месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните терени – част от имот –  частна общинска собственост:

         - терен № 1 с площ от 1 кв.м. за поставяне на вендинг-автомат, находящ се в общински недвижим имот на ул. „Севаст Огнян” №20, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.301.389 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 6663.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50.00 (петдесет) лева.

           - терен № 2 с площ от 1 кв.м. за поставяне на вендинг-автомат, находящ се в общински недвижим имот на ул. „Севаст Огнян” №20, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.301.389 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 6663.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50.00 (петдесет) лева.      

      Кандидатите за участие в публичните търгове внасят  депозит в размер на 20.00 /двадесет/ лева в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие по образец  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

      Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

-  квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

-  Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик.

         Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

         Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 25.06.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   02.07.2018 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

        За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон: 0723 / 69-159.

Назад