Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години помещение №114 с полезна площ от 21.20 кв. м., заедно със съответните общи площи от

01 Декември 2017

 

 

             Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г., във връзка  с  Решение №309/ 26.10.2017 г. на Общински съвет-Ботевград обявява   публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следните помещения  – част от имот частна  общинска собственост:

           - помещение №114  с полезна площ от 21.20 кв. м., заедно със съответните общи площи от сградата в размер на 22.94 кв. м., находящо се на І-ви етаж на четириетажна масивна сграда /бивша    поликлиника/,  изградена  в  УПИ І - за   болница,   в   кв. 202   по   плана    на гр. Ботевград, Поземлен имот с идентификатор 05815.303.120 по КККР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечн а наемна цена в размер на 108.00 /сто и осем/ лв. без ДДС.

           - кабинет №233 с полезна площ от 15.00, заедно със съответните общи площи от  сградата в размер на 10.34 кв.м, находящ се на ІІ-ри етаж на четириетажна масивна сграда /бивша    поликлиника/,  изградена  в  УПИ І - за   болница,   в   кв. 202   по   плана    на гр. Ботевград, Поземлен имот с идентификатор 05815.303.120 по КККР на гр. Ботевград при  начална тръжна месечна наемна цена в размер на 71.00 /седемдесет и един/ лв., без ДДС.

           - кабинет №239 с полезна площ от 15.00, заедно със съответните общи площи от  сградата в размер на 10.34 кв.м, находящ се на ІІ-ри етаж на четириетажна масивна сграда /бивша    поликлиника/,  изградена  в  УПИ І - за   болница,   в   кв. 202   по   плана    на гр. Ботевград, Поземлен имот с идентификатор 05815.303.120 по КККР на гр. Ботевград при  начална тръжна месечна наемна цена в размер на 71.00 /седемдесет и един/ лв., без ДДС.

            Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева за всяко едно от помещенията в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

            - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

            - квитанция за внесен депозит;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

            - документ за самоличност / ксерокопие/.

            - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 13.12.2017г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   20.12.2017г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

 

          За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141.

Назад