Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните терени – част от имот – частна общинска собственост

11 Май 2018

             Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №70/ 29.03.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начални месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следните терени – част от имот – частна общинска собственост:

           1. Терен №1 с площ от 16 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. „Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

           Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 10.00 /десет/ лева за в касата на партера на Община-Ботевград в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

           2. Терен №2 с площ от 32 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. „Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 /осемдесет/ лева.

           Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 20.00 /двадесет/ лева за в касата на партера на Община-Ботевград в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

           3. Терен №3 с площ от 16 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. „Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

          Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 10.00 /десет/ лева за в касата на партера на Община-Ботевград в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

           4. Терен №4 с площ от 40 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. „Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100.00 /сто/ лева.

           Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева за в касата на партера на Община-Ботевград в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

           5. Терен №5 с площ от 16 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. „Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

          Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 10.00 /десет/ лева за в касата на партера на Община-Ботевград в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

            Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

            - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

            -  квитанция за внесен депозит;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

            - документ за самоличност / ксерокопие/.

            - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 01.06.2018г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   08.06.2018г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад