Община Ботевград с и Решение №36/ 22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява публичен търг с тайно наддаване

19 Юли 2018

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №36/ 22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

        - УПИ ХІХ-105 – за болница с площ от 3500 кв.м. в кв. 11 по плана на с.Липница,  заедно със застроената в него масивна двуетажна сграда със ЗП – 220 кв.м., година на построяване 1962 г. /бивша здравна служба/, при начална тръжна пазарна цена 93 700.00 /деветдесет и три хиляди и седемстотин/ лева, без включен ДДС.

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 9 370.00 /девет хиляди триста и седемдесет/ лева по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

          - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;

 - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 - квитанция за внесен депозит;

 - квитанция за закупена тръжна документация;

 - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен плик.

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 03.08.2018 г. от 10.00 часа в  зала 14 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   10.08.2018 г. и 17.08.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад