Общински съвет Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

10 Август 2018

 

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

          Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, приета с Решение №358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет  Ботевград и във връзка с Решение №37/ 22.02.2017 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ,

ОБЯВЯВА:

          Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г., в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва.

 

Кандидатите за участие в публичния търг внасят депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за всеки един от имотите, за които кандидатстват, в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление по образец за участие в деловодството на общината, в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

Към заявленията кандидатите прилагат заверени от тях и подпечатени с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

-          Удостоверение от Община Ботевград, че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

-          Удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

-          Квитанция за внесен депозит;

-          Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

-          Удостоверение за регистрация на животновъден обект;

-          Актуална справка за животни в обекта;

-          Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ;

-          Оферта /предложение за цена/ - запечатена в отделен плик;

Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 24.08.2018 г. от 11,00 часа в           зала 14 на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13.

 При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 31.08.2018 г. от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община  Ботевград, или на телефон: 0723/69-159.

Списък документи
Списък
Назад