Общински съвет – Ботевград, обявява: Поземлен имот 05815.306.1047 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 18.00 кв.м.

16 Март 2018

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №35/ 22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява:

  Поземлен имот 05815.306.1047 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 18.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, квартал 63, УПИ ХХVІІІ с отреждане – за друго предназначение по действащия регулационен план на в.з. „Зелин” , при граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.306.538; 05815.306.424; 05815.306.1052 по КК и КР на гр. Ботевград при начална тръжна цена в размер 641.00 /шестстотин четиридесет и един/ лева, без включен ДДС.

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 /тридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 64.10 /шестдесет и четири лева и 10 ст./ лв. по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

          - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;

 - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 - квитанция за внесен депозит;

 - квитанция за закупена тръжна документация;

 - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

 - документ за самоличност / ксерокопие/.

 - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен плик.

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 03.04.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   10.04.2018 г. и 17.04.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад