Общински съвет – Ботевград, обявява поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1015; 05815.305.481; 05815.305.1012; 05815.305.1009

29 Декември 2017

 

 

 

 

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №333/ 30.11.2017 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява:

 

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

 

Поземлен имот 05815.305.482 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 1073.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, квартал 225, УПИ V по действащия регулационен план на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, бул. „Трети март”, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1015; 05815.305.481; 05815.305.1012; 05815.305.1009, при начална тръжна цена в размер на   67 062.00 /шестдесет и седем хиляди и шестдесет и два/ лв., без включен ДДС.

 

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС.

 

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 6 706.20 /шест хиляди седемстотин и шест лева и 20 ст./ лв. по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие в търга деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 

   Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

 

            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;

 

   - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 

   - квитанция за внесен депозит;

 

   - квитанция за закупена тръжна документация;

 

   - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 

   - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

 

   - документ за самоличност / ксерокопие/.

 

   - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен плик.

 

   Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 

   Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 10.01.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.

 

   При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   17.01.2018 г. и 24.01.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

 

   За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

 

 

 

Назад